Όροι & Προϋποθέσεις Ενοικίασης Οχήματος

Κρατήσεις

Όλες οι κρατήσεις γίνονται σύμφωνα με την κατηγορία του οχήματος και όχι για συγκεκριμένο μοντέλο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας οχήματος στην προεπιλεγμένης από τον πελάτη κατηγορία, αναφορικά πάντοτε με επιβεβαιωμένη κράτηση, η General Car Rental διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στον πελάτη αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας, χωρίς επιβάρυνση του πελάτη. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου σε ειδικές περιπτώσεις.

Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης

Μία μέρα (24 ώρες). Μετά την πάροδο 2 ωρών από την ολοκλήρωση της 24ωρης ενοικίασης, θα επιβάλλεται επιπλέον χρέωση μιας ημέρας.

Ηλικία οδηγού

Ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 23 έτη για τη χρήση αυτοκινήτων κατηγορίας A,B,C,D και τα 25 έτη για τις υπόλοιπες κατηγορίες αυτοκινήτων. Παρόλ' αυτά με χρήση πιστωτικής κάρτας το όριο ηλικίας κατεβαίνει στα 21 έτη. 

Άδεια οδήγησης

Απαιτείται η προσκόμιση ισχύουσας Άδειας Οδήγησης για την ελληνική επικράτεια και την Ε.Ε, η οποία έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ απαιτείται να διαθέτουν Διεθνή Άδεια Ικανότητας Οδήγησης σε ισχύ, μαζί με την προσκόμιση της Εθνικής Άδειας Οδήγησης.

Κλήσεις – Πρόστιμα

Οι κλήσεις και τα πρόστιμα συνεπεία παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βαρύνουν τον Μισθωτή. Ο Μισθωτής επιπροσθέτως αναλαμβάνει κατά περίπτωση και την πληρωμή των εξόδων διαχείρισης.

Τρόπος πληρωμής

Η ενοικίαση προπληρώνεται. Ο ενοικιαστής απαιτείται να προσκομίσει πιστωτική κάρτα κατά περίπτωση ως εγγύηση για την ενοικίαση, ακόμα και αν η πληρωμή γίνει με μετρητά χρήματα.

Ακυρώσεις

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε μια κράτηση, θα απευθυνθείτε στην εταιρεία μέσω του συστήματος κρατήσεων ή μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. Οι Ακυρώσεις πραγματοποιούνται βάση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/83/ΕΕ όπως αυτή ισχύει (ελληνική νομοθεσία ΦΕΚ Β' 2144/30.8.2013 Άρθρο 3ιβ, περίπτ. ιβ'). Αιτήματα για επιστροφές προκαταβληθέντων ποσών δε γίνονται δεκτά (Κεφ.ΙΙΙ, Άρθρο 16, παρ. ιβ')

Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός ωρών λειτουργίας

Επιβάρυνση πελάτη δωρεάν.

Παραδόσεις – Παραλαβές σε αεροδρόμιο & λιμάνι: 

Οι παραδόσεις και παραλαβές εκτός σταθμών πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για παραδόσεις ή παραλαβές στο αεροδρόμιο ή στο λιμάνι. Για παραδόσεις παραλαβές εκτός πόλεως το κόστος είναι ανάλογα με την απόσταση.

Επιπλέον οδηγός

Η χρέωση για κάθε επιπλέον οδηγό είναι 4€/ημέρα. Ο μέγιστος αριθμός οδηγών καθορίζεται στα 2 άτομα.

Παιδικό κάθισμα

Διατίθεται δωρεάν μετά από κράτηση.

Καύσιμα

Ο μισθωτής οφείλει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου που το παρέλαβε. Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου με μικρότερη ποσότητα καυσίμου από την αρχική (δηλαδή την ποσότητα καυσίμου που ο πελάτης παρέλαβε το όχημα) ο πελάτης επιβαρύνεται με τη διαφορά του καυσίμου. Καμία αποζημίωση δεν προβλέπεται για τον πελάτη εάν το αυτοκίνητο επιστραφεί με μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου απ' ότι παρελήφθη. 

Ατύχημα

Σε περίπτωση ατυχήματος ο πελάτης επιβαρύνεται με 15€ για τα έξοδα της διαχείρισης του φακέλου ατυχήματος. 

Μεταφορά αυτοκινήτου με πλοίο

Για την μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο απαιτείται έγγραφη έγκριση της εταιρείας.

Ασφάλεια

Οι ενοικιαστές των αυτοκινήτων της General είναι ασφαλισμένοι έναντι πυρκαγιάς καθώς και για θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων.

Ασφάλιστρα

Τα οχήματα είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων (εκτός του οδηγού) για θάνατο και σωματική βλάβη μέχρι ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.220.000,00 €) ανά ατύχημα και για υλικές ζημιές από τρίτους (εξαιρουμένου του οχήματος General) το ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (1.220.000,00 €). Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω ορίων ισχύουν πάντοτε τα ελάχιστα όρια, όπως ορίζονται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ζημιές που υπερβαίνουν το όριο ασφαλιστικής κάλυψης ή εξαιρούνται από αυτό, θα καταβάλλονται πλήρως από τον μισθωτή.

PAI - Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Ο μισθωτής δεν καλύπτεται από «Ασφάλεια οδηγού» (PAI), εκτός αν δέχεται και υπογράφει τον σχετικό όρο της σύμβασης της εταιρείας και καταβάλλει το ποσό των: 5€ / ημέρα ενοικίασης για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

Μέγιστο ποσό πληρωμής ασφαλιστικής αποζημίωσης: 12.000 ευρώ. 

Κάλυψη κλοπής (TP)

Ο Ενοικιαστής απαλλάσσεται από την ευθύνη για κλοπή αυτοκινήτου, εφόσον δεχθεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του και καταβάλλει ημερησίως το ποσό των €3 για τις κατηγορίες Α, Β, C, D, K και €6 για τις κατηγορίες E, T, Y.

Απαλλαγή ευθύνης (CDW)

Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για τη νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του αυτοκινήτου, στα €650 καταβάλλοντας το ποσό των €8 ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες Α, Β, C, D, K, και στα €900, καταβάλλοντας το ποσό των €13 ανά ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες E, T και Y.

Κοινοποίηση